Regulamin aukcji

Strona główna /  Regulamin aukcji

Regulamin Aukcji Online

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży w formie komisowej przez autorów lub komitentów a także właściciela SHOT GALLERY Internetowej Galerii Sztuki na aukcję typu online przygotowaną przez SHOT GALLERY Internetową Galerię Sztuki. Powierzone przez artystów lub komitentów dzieła sztuki są ich własnością, lub też mają oni prawo do ich rozporządzania. Dzieła te nie są objęte postępowaniem sądowym lub skarbowym, są wolne od zastawu i zajęcia oraz jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
2. Aukcja online ma określoną datę i godzinę swojego rozpoczęcia a także datę i godzinę zakończenia. Licytacja wszystkich obiektów na aukcji odbywa się jednocześnie.
3. Zakończenie licytacji obiektu następuje o wskazanej godzinie przez system informatyczny w momencie zakończenia aukcji online. Cena jaką wylicytował Kupujący jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna sprzedaży pomiędzy SHOT GALLERY Internetowa Galeria Sztuki a Kupującym, który zaoferował najwyższą kwotę.
4. Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę jest zwycięzcą licytacji online.
5. SHOT GALLERY Internetowa Galeria Sztuki gwarantuje zgodność wystawionych na aukcji dzieł sztuki z opisem znajdującym się przy każdym z licytowanych dzieł, sporządzonym przez współpracujących z SHOT GALLERY artystami i rzeczoznawcami. Opis katalogowy wykonany będzie w najlepszej wierze i z odpowiednią starannością wymaganą przy tego typu działaniach.
6. Kupujący zobowiązuje się do wykupu dzieła lub dzieł w terminie 10 dni od daty zakończenia aukcji. W sytuacji niewywiązania się z umowy przez Kupującego SHOT GALLERY Internetowa Galeria Sztuki zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży z Kupującym a także możliwość naliczenia opłaty w wysokości 100 zł za każdy kolejny tydzień zwłoki.
7. Prawo własności do wylicytowanego dzieła lub przedmiotu a także jego odbiór następuje po zapłaceniu przez Kupującego wylicytowanej kwoty wraz z opłatą aukcyjną na konto wskazane przez SHOT GALLERY Internetową Galerię Sztuki organizatora aukcji.
8. Do wylicytowanej kwoty SHOT GALLERY Internetowa Galeria Sztuki dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 18%. Wylicytowana kwota wraz z opłatą aukcyjną jest kwotą brutto.
9. Opłata aukcyjna 18% obowiązuje również w przypadku sprzedaży poaukcyjnej prowadzonej przez SHOT GALLERY Internetową Galerię Sztuki.
10. Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna zostać dokonana płatność na wskazane przez SHOT GALLERY konto.
11. SHOT GALLERY Internetowa Galeria Sztuki nie oferuje wysyłki zakupionych dzieł i przedmiotów jednak może na życzenie Kupującego dokonać takiej wysyłki na jego koszt nie ponosząc odpowiedzialności w razie ewentualnego uszkodzenia obiektu w czasie transportu przez firmę wysyłkową.
12. Wzięcie udziału w Internetowej Aukcji Sztuki SHOT GALLERY Internetowej Galerii Sztuki jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.